ALGEMENE EN BIJZONDERE VOORWAARDEN VAN KAMPHUIS HOOGWERKERS B.V.

gevestigd op de Loohorst 7 te Zutphen

Artikel 1 Algemeen

 • In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:
  Verhuurder : Kamphuis Hoogwerkers  V., de gebruiker van de  voorwaarden;
  Huurder                   : de (rechts)persoon, die met verhuurder een

overeenkomst sluit of heeft gesloten of diens

vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n),

rechtverkrijgende(n) en erfgenamen;
Overeenkomst   :de overeenkomst tussen verhuurder en huurder;

 • AIle aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan worden uitsluitend beheerst door de onderhavige voorwaarden. Afwijkingen dienen uitdrukkelijk schriftelijk met verhuurder overeengekomen te worden;
 • De toepasselijkheid van eventueel door huurder gehanteerde voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten;
 • Eventuele nietigheid of ongeldigheid van een of meer bepalingen van deze overeenkomst laten de geldigheid en de toepasselijkheid van de overige bepalingen van deze overeenkomst onverlet;
 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing, tenzij in de bijzondere voorwaarden van de algemene voorwaarden wordt afgeweken;

Artikel 2 Aanbiedingen/Orders

 • Alle door verhuurder gedane aanbiedingen, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld;
 • Indien een aanbieding vergezeld gaat van begrotingen, plannen, catalogi of andere bescheiden, blijven deze te allen tijde eigendom van verhuurder en moeten deze op eerste verzoek franco aan verhuurder worden teruggezonden. Zij mogen zonder toestemming van verhuurder niet vermenigvuldigd noch aan derden ter inzage gegeven worden;
 • Toezending van aanbiedingen en/of (andere) documentatie verplicht verhuurder niet tot acceptatie van een order. Acceptatie wordt door verhuurder zo spoedig mogelijk, maar in elk geval binnen 14 dagen na ontvangst van de order aan huurder kenbaar gemaakt;
 • Verhuurder behoudt zich het recht voor om orders zonder opgaaf van redenen te weigeren;
 • Verhuurder behoudt zich het recht voor om de goederen niet zonder vooruitbetaling ter beschikking te stellen;
 • Aanbiedingen of offertes gelden niet voor toekomstige opdrachten.
 • Aanbiedingen of offertes gaan uit van beschikbaarheid van eigen materieel.

 

Artikel 3 Overeenkomst

 • Behoudens het hierna gestelde komt een overeenkomst met verhuurder eerst dán tot stand, nadat verhuurder een opdracht schriftelijk heeft aanvaard respectievelijk heeft bevestigd, waarbij de datum van de bevestiging bepalend is. De opdrachtbevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, tenzij de wederpartij daartegen onmiddellijk schriftelijk heeft geprotesteerd. De opdrachtbevestiging dient binnen 5 dagen na verzending door huurder voor akkoord aan verhuurder te worden geretourneerd. Zolang verhuurder deze opdrachtbevestiging niet retour heeft ontvangen, zal zij geen uitvoering geven aan de overeenkomst;
 • Indien huurder de overeenkomst namens of voor rekening van een andere natuurlijke persoon en/of rechtspersoon sluit, verklaart hij – door ondertekening van het huurcontract – daartoe bevoegd te zijn. Huurder is naast dit (rechts)persoon persoonlijk hoofdelijk aansprakelijk voor alle uit die overeenkomst voortvloeiende verplichtingen;
 • Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen binden verhuurder slechts, indien deze schriftelijk door verhuurder zijn bevestigd;
 • Voor transacties waarvoor naar aard en omvang geen offerte c.q. opdrachtbevestiging wordt verzonden, wordt de factuur geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, behoudens reclame binnen 7 werkdagen na verzending van de factuur;
 • Elke overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat huurder – uitsluitend ter beoordeling van verhuurder – voldoende kredietwaardig schijnt voor de geldelijke nakoming van de overeenkomst;
 • Verhuurder is gerechtigd bij of na het aangaan van de overeenkomst, alvorens (verder) te presteren, van huurder zekerheid te eisen dat zowel aan betaling- als aan de overige verplichtingen voldaan zal worden;
 • Verhuurder is bevoegd om, indien zij dit noodzakelijk dan wel wenselijk acht, voor een juiste uitvoering van de aan haar verstrekte opdracht en na overleg met huurder bij uitvoering van de overeenkomst anderen in te schakelen, waarvan de kosten aan huurder zullen worden doorberekend conform de verstrekte prijsopgaven.

Artikel 4 Prijzen

 • Tenzij anders vermeld zijn de prijzen gebaseerd op aflevering aan huurder bij bedrijf, magazijn of andere opslagplaats van verhuurder, exclusief BTW, invoerrechten, andere belastingen, heffingen en rechten, exclusief de kosten van verpakkingen, in- en uitlading, vervoer en verzekering, vermeld in euro’s.
 • Alle door verhuurder vermelde prijzen zijn exclusief btw en toegespitst op de situatie zoals die geldt ten tijde van de aanbieding. In het geval van nadien intredende verhogingen van één of meer kostprijsfactoren (inkoopprijzen, loonkosten, belastingen, sociale premies, vrachtkosten waaronder begrepen brandstofprijzen, wijzigingen van wisselkoersen e.d.) is de verhuurder gerechtigd de oorspronkelijke prijs dienovereenkomstig te verhogen, een en ander met inachtneming van de eventueel ter zake bestaande wettelijke voorschriften, met dien verstande dat al bekende toekomstige prijsverhogingen bij de orderbevestiging moeten worden vermeld.

 

Artikel 5 Annulering

 • Indien huurder, nadat een overeenkomst tot stand is gekomen, deze wenst te annuleren, dan wordt bij annulering in de periode van:
  – meer dan 24 uur voor aanvang van de huurperiode 0%
  –       binnen 24 uur voor aanvang van de huurperiode 100%

van de totale huurprijs, waarbij een maximum geldt van de prijs voor de opdracht van 2 opeenvolgende dagen  als annuleringskosten in rekening gebracht, onverminderd het recht van verhuurder op volledige schadevergoeding inclusief gederfde winst;
Artikel 6 Betaling

 • Tenzij schriftelijk anders overeengekomen dient betaling contant bij (af)levering te geschieden zonder enige korting, of middels storting of overmaking op een door verhuurder aangewezen bank- of girorekening binnen 30 dagen na factuurdatum. De op de bank/giroafschriften van verhuurder aangegeven valutadag is bepalend en wordt derhalve als betalingsdag aangemerkt;
 • Alle door huurder verrichte betalingen strekken primair tot voldoening van eventuele rente en door verhuurder gemaakte invorderingskosten en vervolgens ter voldoening van de oudste openstaande facturen;
 • Ingeval huurder:
  in staat van faillissement wordt verklaard, tot boedelafstand overgaat, tot de schuldsanering uit hoofde van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen wordt toegelaten, een verzoek tot surseance van betaling indient, dan wel beslag op het geheel of een gedeelte van zijn eigendommen wordt gelegd of in geval van liquidatie;
  b.  komt te overlijden of onder curatele wordt gesteld;
  c.  enige uit kracht der Wet of van deze condities op hem rustende verplichting niet nakomt;
  d.  nalaat een factuurbedrag of een gedeelte daarvan binnen de daarvoor gestelde termijn te voldoen;
  e.  overgaat tot staking of overdracht van zijn bedrijf of een belangrijk gedeelte daarvan, daaronder begrepen de inbreng van zijn bedrijf in een op te richten of reeds bestaande vennootschap, dan wel overgaat tot wijziging in de doelstelling van zijn bedrijf; heeft verhuurder door het enkel plaatsgrijpen van één der opgemelde omstandigheden het recht, hetzij de overeenkomst te ontbinden, hetzij enig bedrag verschuldigd door de wederpartij op grond van de door verhuurder verleende diensten terstond en zonder dat enige waarschuwing of ingebrekestelling nodig is in zijn geheel op te eisen, alles onverminderd het recht van verhuurder op vergoeding van kosten, schaden en rente;

 

Artikel 7 Rente en Kosten

 • Indien betaling niet binnen de termijn van 30 dagen heeft plaatsgevonden, is huurder van rechtswege in verzuim en is hij vanaf datum verzuim een rente van 1% per maand of een gedeelte daarvan, tenzij de handelsrente hoger is in welk geval de handelsrente geldt, verschuldigd over het nog openstaande bedrag tot het moment van voldoening van het volledige bedrag;
 • Indien huurder in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van huurder. De buitengerechtelijke kosten worden berekend overeenkomstig het incassotarief, zoals door de Nederlandse Orde van Advocaten in incassozaken wordt geadviseerd;
 • De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van huurder.

Artikel 8 Reclames

 • Eventuele reclames worden door verhuurder slechts in behandeling genomen indien zij verhuurder rechtstreeks binnen 7 dagen na levering van de betreffende prestatie schriftelijk hebben bereikt, onder nauwkeurige opgave van de aard en de grond der klachten;
 • Reclames over facturen dienen eveneens schriftelijk te worden ingediend en wel binnen 7 dagen na de factuurdatum;
 • Na het verstrijken van op gemelde termijnen wordt huurder geacht de prestatie respectievelijk de factuur te hebben goedgekeurd;
 • Indien de reclame door verhuurder gegrond wordt bevonden, zal verhuurder terstond adequate maatregelen treffen;
 • Slechts indien en voor zover de reclame gegrond bevonden wordt, schort dit de betalingsverplichting van huurder op, tot het moment waarop de reclame is afgewikkeld.

 

 

BIJZONDERE BEPALINGEN TERZAKE VERHUUR

 

Artikel I Algemeen

 • Verhuurder verbindt zich aan huurder nader gespecificeerde zaken ten gebruike in huur af te staan gelijk huurder zich verbindt deze zaken van verhuurder ten gebruike in huur aan te nemen;
 • Huurder verbindt zich de overeengekomen huurprijs en de uit deze overeenkomst voortvloeiende vergoedingen en kosten te betalen en het gehuurde na beëindiging van de huurtijd terug te leveren, een en ander met inachtneming van het hierna bepaalde.

Artikel II De Huurperiode

 • De huur wordt aangegaan voor een door partijen vastgestelde periode, welke aanvangt op de overeengekomen dag van aflevering en eindigt op de overeengekomen dag van teruglevering. Het verhuurde dient in zijn geheel en in goede staat te worden teruggeleverd, op een door verhuurder opgegeven locatie;
 • Wanneer het verhuurde binnen de overeengekomen huurperiode voortijdig wordt teruggeleverd, blijft de huursom over de gehele overeengekomen huurtijd verschuldigd, tenzij partijen anders zijn overeengekomen;
 • Indien het gehuurde door enige oorzaak niet op de overeengekomen datum van aflevering door huurder wordt afgehaald, dan wel verhuurder niet in staat is gesteld het gehuurde tijdig af te leveren, voor zover verhuurder het transport op zich heeft genomen, is niettemin de huursom over de gehele overeengekomen periode verschuldigd, terwijl het gehuurde voor rekening en risico van huurder ter beschikking wordt gehouden. Indien huurder niet onverwijld na sommaties het gehuurde afhaalt, is verhuurder gerechtigd daarover vrijelijk te beschikken, terwijl de overeengekomen huurprijs onverkort verschuldigd blijft;
 • Verhuurder behoudt zich het recht voor om na het verstrijken van de overeengekomen huurperiode deze niet te verlengen;
 • Indien de huurovereenkomst voor een onbepaalde tijd is aangegaan, eindigt de huurovereenkomst door schriftelijke opzegging door een der partijen aan de medecontractant, met inachtname van een opzegtermijn van 5 werkdagen.

Artikel III Beschikbaarstelling

 • Verhuurder draagt er zorg voor, dat het gehuurde voldoet aan de eventueel terzake bestaande wettelijke voorschriften;
 • Vanaf de aanvang der huurperiode wordt het gehuurde bij verhuurders opslag of magazijn beschikbaar gesteld. Huurder heeft het recht het gehuurde voor afname of verzending te (doen) keuren. Indien huurder van dit recht geen gebruik maakt, wordt het gehuurde geacht in goede staat, volledig en volgens afspraak te zijn afgeleverd;
 • Indien verhuurder het transport verzorgt, dient huurder ervoor te zorgen dat de plaats van bestemming goed en tijdig bereikbaar is voorvrachtauto’s en andere te gebruiken transportmiddelen, verhuurder en de zijnen gemachtigd zijn de plaats van bestemming te betreden en het gehuurde daar te lossen;
 • Huurder is aansprakelijk voor eventuele schade aan het terrein of aan goederen die zich daarop of daarin bevinden.

 

Artikel IV Ter beschikkingstelling van een chauffeur/bedieningsman

 • Indien de huurder gebruik wenst te maken van een chauffeur/bedieningsman van verhuurder zal hij dit in verband met de planning tijdig aan verhuurder dienen aan te geven. De huurder dient dan tevens aan te geven voor hoeveel uur hij gebruik wenst te maken van de chauffeur/bedieningsman;
 • Indien verhuurder bij het verhuurde een chauffeur/bedieningsman levert gebeurt dit op basis van een vast uurtarief;
 • Het is slechts mogelijk om een chauffeur/bedieningsman in te huren voor één of meerdere periode(n) van vijf aaneengesloten uren. Ook wanneer de chauffeur/bedieningsman in een periode van vijf uren minder dan vijf uren werkt is verhuurder gerechtigd vijf uur in rekening te brengen;
 • De chauffeur/bedieningsman zal de opdrachten van huurder naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap en voor risico en verantwoording van huurder uitvoeren;
 • Uitvoering van de door de huurder aan chauffeur/bedieningsman gegeven opdrachten zal plaatsvinden op normale werkdagen en onder normale omstandigheden. Onder normale werkdagen wordt verstaan: alle werkbare werkdagen van 7:00 uur tot 17:00 uur, met uitzondering van: zaterdagen, zondagen en ATV-dagen, alsmede erkende christelijke, plaatselijk en nationale feestdagen, alsmede van overheidswege vastgestelde vrije dagen;
 • De chauffeur/bedieningsman zal de door de huurder gegeven opdracht en instructies opvolgen wanneer deze tijdig aan hem zijn kenbaar gemaakt en deze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de opdracht;
 • Indien over de uitvoering van de opdracht tussen huurder en chauffeur/bedieningsman verschil van mening bestaat of de chauffeur/bedieningsman zich ziek meldt, dan dient de huurder dit direct aan verhuurder te melden. Indien nodig zal verhuurder voor een vervanger zorgdragen.

Artikel V Risico huurder

 • In geval van schade dient huurder de schade zoveel mogelijk te beperken. Elke schade dient onverwijld zowel telefonisch als schriftelijk aan de verhuurder gemeld te worden. In geval van diefstal/vandalisme dient de huurder onverwijld namens de verhuurder aangifte te doen bij politie en een kopie van het proces verbaal aan de verhuurder te overhandigen;
 • Schade die de verhuurder lijdt als gevolg van het niet nakomen van de overeengekomen verplichtingen door de huurder komt voor rekening van de huurder. Schade aan eigendommen van de huurder worden niet vergoed door de verhuurder en zijn niet meeverzekerd;
 • De machines hebben een W.A.(M.) werkmaterieel verzekering. Voor de CASCO verzekering wordt 8% procent van de bruto huurprijs in rekening gebracht.

Eigen risico bij schades (per gebeurtenis):

€   3.000,–……………………….W.A.(M.)

€   3.000,–………………….…… CASCO

€ 10.000,–……………………….Diefstal

 

Het eigen risico bij schade komt voor rekening van de huurder

 

 • Gedurende de gehele huurperiode is het volledige risico – inclusief transportrisico – van de gehuurde zaken voor rekening van huurder, onverschillig door welke gebeurtenis, handeling of niet-handeling enige schade zou zijn veroorzaakt, derhalve ook ingeval van overmacht. Huurder is verplicht alle schade aan de gehuurde zaken te vergoeden op basis van nieuwwaarde;
 • Indien tijdens de huurperiode van enig openbaar terrein of aan derden toebehorend terrein gebruik wordt gemaakt, is huurder verplicht ervoor zorg te dragen dat door de rechthebbende de nodige toestemming of vergunning wordt verleend;
 • Huurder vrijwaart verhuurder voor alle eventuele aanspraken van derden in verband met de gehuurde zaken.

Artikel VI Gebruik

 • Gedurende de huurperiode is huurder gehouden de gehuurde zaken naar aard en bestemming als een goede huurder te gebruiken, te onderhouden, te beveiligen tegen diefstal en beschadiging;
 • Huurder zal het gehuurde van brandstof voorzien, eventuele accu ’s opladen en zorgen voor de regelmatige reiniging van het gehuurde.

Huurder inspecteert volgens de voorschriften dagelijks het gehuurde en controleert voor zover van toepassing:

 1. de niveaus van smeerolie, hydraulische olie, koelvloeistof, antivries, remvloeistof, overige smeermiddelen en alle overige vloeistoffen in de daarvoor in aanmerking komende reservoirs en compartimenten en vult deze zonodig bij;
 2. de bandenspanning en brengt de banden indien nodig op de voorgeschreven spanning; huurder inspecteert volgens de voorschriften dagelijks het gehuurde en controleert voor zover van toepassing;
 3. de werking van de bedrijfsuren teller,
 4. de conditie van de banden,
 5. de conditie van de waarschuwing- en signaleringssystemen, leidingen, slangen, koelsystemen, lucht- en vloeistofsystemen, e.d.
 6. de algemene en veilige werking van het gehuurde en de eventueel aan het gehuurde gekoppelde of bijbehorende apparatuur, en rapporteert afwijkingen per omgaande schriftelijk aan de verhuurder.
 7. Huurder inspecteert wekelijks het waterniveau van de tractiebatterij en zal deze zo nodig na het laden bijvullen met gedestilleerd water;
 • Huurder is verplicht verhuurder onverwijld schriftelijk op de hoogte stellen indien hij enig defect of schade aan het gehuurde constateert. De huurder is volledig aansprakelijk voor alle schade die de verhuurder lijdt als gevolg van nalatigheid van de huurder ter zake van de meldingsplicht;
 • Tijdens de huurperiode worden alle eventueel noodzakelijke reparaties door of namens verhuurder uitgevoerd. Huurder mag slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming van verhuurder eventuele reparaties (laten) uitvoeren door deskundig personeel, terwijl alleen originele onderdelen mogen worden gebruikt;
 • Uitsluitend reparatiekosten ten gevolge van normale gebruiksslijtage zijn voor rekening van verhuurder, weshalve alle kosten ten gevolge van overbelasting en/of ondeskundig gebruik voor rekening van huurder zijn. Mankementen dienen terstond schriftelijk aan verhuurder te worden gemeld. Gedurende de huurperiode is verhuurder te allen tijde gerechtigd de toestand en de wijze van gebruik van het gehuurde te controleren. Huurder dient op eerste verzoek onverwijld toegang tot het gehuurde te verlenen;
 • Kosten voor het herstel of de vervanging van lekke of versleten banden komen voor rekening van huurder, tenzij partijen anders zijn overeengekomen. Verhuurder zal voor herstel of vervanging zorgdragen;
 • Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van verhuurder is het niet toegestaan het gehuurde buiten Nederland te brengen of aan enige derde in gebruik te geven, te verkopen of onder te verhuren, noch enig uit de huurovereenkomst voortvloeiend recht geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen.

 

Artikel VII Teruglevering

 • Na afloop van de huurperiode is huurder verplicht de gehuurde zaken tijdens kantooruren in oorspronkelijke en gereinigde staat compleet terug te leveren bij de opslagruimte of het magazijn van verhuurder c.q. op het overeengekomen terug lever adres, alwaar huurder als bewijs van teruglevering een bon zal ontvangen. Indien huurder zich niet houdt aan de terug leververplichting, zal huurder aansprakelijk zijn voor alle daaruit voortvloeiende schade en kosten, inkomstenderving van verhuurder daaronder begrepen. Huurder is onder dezelfde voorwaarden verplicht alle bij het gehuurde behorende bescheiden en accessoires op het tijdstip van inlevering aan verhuurder te overhandigen;
 • Indien huurder het gehuurde niet op de overeengekomen datum teruglevert, heeft verhuurder het recht om zonder ingebrekestelling en zonder tussenkomst van de rechter de overeenkomst te ontbinden en het gehuurde, waar deze zich ook bevindt, onverwijld weer tot zich te (doen) nemen, onverminderd het recht van verhuurder de hierdoor ontstane schade bij huurder in rekening te brengen. Indien deze situatie zich voordoet, zal verhuurder het gehuurde terstond controleren op eventuele beschadigingen en gebreken. Verhuurder zal huurder per omgaande haar bevindingen betreffende de toestand van het gehuurde kenbaar maken en hem in de gelegenheid stellen het gehuurde te inspecteren;
 • Indien verhuurder het transport verzorgt, is het gestelde in artikel III.3 ten deze van toepassing.

 

Artikel VIII Aansprakelijkheid

 • Tijdens de huurperiode zijn de gehuurde zaken uitsluitend en geheel voor risico van huurder;
 • Verhuurder draagt geen verdere aansprakelijkheid dan in deze voorwaarden is bepaald;
 • Verhuurder is niet aansprakelijk voor enige door huurder of derden geleden schade ten gevolge van overmacht, stoornis in het bedrijf van verhuurder, verzuim of vertraging in de levering, vervanging of herstel indien deze nodig zijn geweest als gevolg van normale slijtage van de gehuurde zaken. Tevens is verhuurder niet aansprakelijk voor de uitgevoerde opdrachten door de chauffeur/bedieningsman;
 • Iedere aansprakelijkheid van verhuurder jegens huurder is beperkt tot het bedrag dat de verzekering van verhuurder met betrekking tot deze aansprakelijkheid uitkeert. Aansprakelijkheid die verder strekt dan het hiervoor bedoelde bedrag of aansprakelijkheid die niet wordt gedekt door een verzekering wordt uitdrukkelijk uitgesloten;
 • Eventuele schadeclaims dienen onverwijld na het ontstaan van de schade schriftelijk bij verhuurder te worden ingediend;
 • De in deze algemene voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor schade gelden niet, indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van verhuurder of zijn ondergeschikten;

Artikel IX Ontbinding

 • Indien huurder enige verplichting uit hoofde van deze overeenkomst niet of niet tijdig nakomt of in strijd daarmee handelt, wordt hij geacht van rechtswege in gebreke te zijn en is verhuurder gerechtigd, onverminderd het recht van verhuurder op algehele schadevergoeding, de overeenkomst zonder tussenkomst van de rechter, middels een enkele tot de huurder gerichte kennisgeving, met dadelijke ingang te ontbinden. Huurder is dan gehouden het gehuurde terstond te retourneren;

 

Artikel X Transport/Risico

 • Indien en voorzover verhuurder het transport, verzending, verpakking of dergelijke op zich neemt, wordt de wijze daarvan, indien geen nadere aanwijzing door huurder aan verhuurder is verstrekt, door verhuurder bepaalt. Tenzij anders overeengekomen, neemt huurder alle risico in deze op zich, inclusief schuld/nalatigheid van de vervoerder;
 • Eventuele specifieke wensen van de huurder inzake het transport/de verzending, worden slechts uitgevoerd, indien de huurder verklaard heeft de meerdere kosten daarvan te zullen dragen;
 • Verhuurder is gerechtigd voor duurzame verpakkingsmaterialen een vergoeding in rekening te brengen, welke op de factuur wordt vermeld. Wanneer verhuurder een dergelijke vergoeding in rekening brengt, zal deze verrekend worden na retourzending in onbeschadigde staat.

Artikel XI Derdenbeding

 • Huurder verklaart ermee bekend te zijn en er voor zover nodig mee in te stemmen dat:
  • het huurobject eigendom van een derde kan zijn of worden, of
  • het huurobject kan zijn of worden verpand aan een derde, tot zekerheid van de betaling van alles dat deze derde van de Verhuurder te vorderen heeft of mocht hebben.
 • Als de derde afgifte van het Huurobject vraagt vanwege niet nakoming van de verplichtingen van de Verhuurder naar de derde, geeft de Huurder het Huurobject op eerste verzoek af aan de derde of aan een door de derde aangewezen beheerder. De Huurder zal zich daarbij niet op enig retentierecht of opschortingsrecht beroepen. Als gevolg van dit verzoek tot afgifte is deze huurovereenkomst van rechtswege met onmiddellijke ingang ontbonden.
 • Als de situatie van sub b. zich voordoet kan de derde, in plaats van afgifte van het Huurobject te vragen, de Huurder ook een nieuwe huurovereenkomst voor het Huurobject aanbieden voor de restant looptijd van de onderhavige huurovereenkomst en onder gelijke condities. De Huurder is dan verplicht om op eerste verzoek van de derde die aangeboden huurovereenkomst met de derde te sluiten.
 • Partijen sluiten de toepasselijkheid van de artikelen 7:226 en 7:227 Burgerlijk Wetboek geheel uit.
 • Het hiervoor in lid a t/m d opgenomen derdenbeding kan noch door Huurder, noch door Verhuurder worden herroepen.

 

 

 

 

 

BIJZONDERE VOORWAARDEN TERZAKE CURSUS/TRAINING/WORKSHOP

 

Aanmeldingen geschieden schriftelijk. Door aanmelding verklaart de deelnemer of het deelnemende bedrijf de voorwaarden te accepteren.

 

Artikel 1  Definities

Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon, met wie een overeenkomst met betrekking tot deelname aan een cursus is gesloten.

Cursist: de natuurlijke persoon die feitelijk namens de opdrachtgever aan de cursus deelneemt.

Cursus: cursus, training, workshop, coaching, counseling of enige andere bijeenkomst met als doel het overbrengen en/of vergroten van kennis en/of vaardigheden.

Open cursus: cursus met deelname door cursist(en) uit verschillende bedrijven en/of organisaties. ‘In company’-cursus: cursus met deelname door cursist(en) uit hetzelfde bedrijf en/of organisatie.

 

Artikel 2 Toepasselijkheid

2.1         De  algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, algemene aanbiedingen, (rechts)handelingen,  overeenkomsten en dergelijke van Kamphuis Hoogwerkers BV’, ongeacht of deze samenhangen met, dan wel volgen op reeds gedane offertes, algemene aanbiedingen, (rechts)handelingen, overeenkomsten en dergelijke.

2.2         Wijzigingen van of aanvullingen op de voorwaarden dienen door opdrachtnemer        uitdrukkelijk en schriftelijk te worden bevestigd.

2.3         Een inschrijving op de wijze als vermeld in artikel 3 lid 1 impliceert aanvaarding van de toepasselijkheid van deze voorwaarden.

2.4         Toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de opdrachtgever is uitgesloten voor zover deze in strijd zijn met deze voorwaarden.

 

Artikel 3 Aanmelding, betaling en annulering

 • Inschrijving voor de door Kamphuis Hoogwerkers te verzorgen open cursussen kan door opdrachtgever plaatsvinden door het inzenden per post of per fax van het volledig ingevulde en ondertekende opdrachtbevestiging- en inschrijfformulier of door aanmelding per e-mail/elektronische post.
 • Indien opdrachtgever, nadat een overeenkomst tot stand is gekomen, deze wenst te annuleren, dan wordt bij annulering in de periode van:

–        meer dan 36 uur voor aanvang van de training/workshop 0%

–        binnen 24 uur voor aanvang van de training/workshop 75%

–        op de aanvangsdatum van de training/workshop 100%

van de totale prijs als annuleringskosten in rekening gebracht.

Echter er kan wel een ander dan de oorspronkelijk opgegeven cursist in              de plaats deelnemen.

 • Voor annulering van cursussen en examens in het kader van de nascholing CCV code 95 of VCA wordt het volledige bedrag voor examen gelden in rekening gebracht, het is eveneens niet mogelijk een ander dan de oorspronkelijk opgegeven cursist in de plaats te laten deelnemen.
 • Uitvoerder is rechthebbende op het trainingsmateriaal. Het trainingsmateriaal mag niet door opdrachtgever op welke wijze dan ook vermenigvuldigd worden. Evenmin is het toegestaan het materiaal aan derden ter beschikking te stellen.
 • Betaling door de opdrachtgever dient integraal te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, doch uiterlijk voor aanvang van de eerste cursusdag, zonder enig recht op korting of verrekening middels storting of overmaking op een door de uitvoerder aangewezen bank- of girorekening.
 • Certificaten en/of diploma’s en/of PAL kaarten blijven eigendom van de uitvoerder totdat volledige betaling door opdrachtgever heeft plaatsgevonden. Certificaten, diploma’s en PAL kaarten worden na betaling geleverd.
 • Uitvoerder is niet aansprakelijk voor enige schade die veroorzaakt is door of verband houdt met deelname aan een training of workshop, tenzij aan uitvoerder opzet of grove schuld kan worden verweten.

BIJZONDERE BEPALINGEN TERZAKE VERKOOP

 

Artikel 1 Algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen en overeenkomsten door of vanwege ons aangegaan, zoals strekkende tot verkoop en levering van zaken en/of het verrichten van diensten. Van deze voorwaarden afwijkende en/of aanvullende bedingen gelden slechts, indien deze door ons schriftelijk zijn bevestigd en gelden uitsluitend voor dat speciale geval of die speciale overeenkomst. Bij tegenstrijdigheid van deze verkoopvoorwaarden met voorwaarden van de wederpartij prevaleren onze verkoopvoorwaarden en worden die van de wederpartij in ieder geval uitdrukkelijk van de hand gewezen. Voor de verhuur van hoogwerkers en overige zaken verwijzen wij naar de Algemene Verhuurvoorwaarden van Kamphuis Hoogwerkers B.V. gedeponeerd bij de van de Kamer van Koophandel Veluwe en Twente te Enschede.

 

Artikel 2 Aanbieding

 • Alle aanbiedingen en prijsopgaven zijn vrijblijvend, tenzij deze een termijn voor aanvaarding bevatten, in welk geval de aanbieding na deze termijn vervallen is

2.2      Onze opgave van afmetingen, gewicht, snelheid, brandstof of energieverbruik en andere fabrieksspecificaties geschiedt steeds bij benadering, doch zijn voor ons niet bindend.

2.3      Bestel- of fabrieksnummers in een aanbieding, orderbevestiging of briefwisseling zijn slechts aanduidingen voor onze binnendienst. Hieraan kan de koper/opdrachtgever geen rechten of aanspraken ontlenen, hoe ook genaamd of in welk vorm dan ook.

 

Artikel 3 Totstandkoming

3.1        Indien ons aanbod vrijblijvend is komt de overeenkomst tot stand, op het moment dat ons aanbod door de wederpartij schriftelijk wordt aanvaard, echter wij behouden ons het recht voor ons aanbod binnen 2 dagen na ontvangst van de schriftelijke aanvaarding te herroepen, behoudens in het geval het een natuurlijke persoon betreft die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf (consumentenkoop) en deze bevoegdheid niet tevens in de aanbieding van de overeenkomst zelf is opgenomen en die gebondenheid niet meer van hem kan worden gevergd.

3.2        De overeenkomst komt tot stand indien ons aanbod onherroepelijk is, op het moment van ontvangst van de schriftelijke aanvaarding van de wederpartij binnen de gestelde termijn.

3.3        Indien een aanvaarding door de wederpartij van het aanbod afwijkt, dan geldt dit als een nieuw aanbod van de wederpartij en als verwerping van ons gehele aanbod ook indien slechts sprake is van afwijking op ondergeschikte punten.

3.4        Indien de wederpartij een bod doet en/of een opdracht geeft, is onzerzijds uitsluitend sprake van een aanvaarding indien wij dit aanbod en/of deze opdracht schriftelijk aanvaarden, dan wel wanneer wij aan de uitvoering van de opdracht zijn begonnen.

3.5        Personeelsleden, die geen uitdrukkelijke schriftelijke procuratie hebben, zijn niet bevoegd een overeenkomst namens ons tot stand te brengen.

3.6        Het risico voor de juiste ontvangst van mail of telefonische orders/opdrachten is voor de koper/ opdrachtgever. Uitvoering van aldus geplaatste orders/opdrachten, alsmede de daaraan verbonden kosten, komen, ook als deze later verkeerd blijken te zijn ontvangen, voor rekening en kosten van de koper/opdrachtgever.

 

Artikel 4 Betaling

4.1      Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, dient betaling door de wederpartij à contant te geschieden, uiterlijk bij aflevering van de zaken, resp. na het uitvoeren van de werkzaamheden. Deze termijn geldt als fatale termijn, waarbij koper/opdrachtgever zonder ingebrekestelling in verzuim zal zijn. Indien betaling na de op- of aflevering wordt overeengekomen, is de wederpartij verplicht

de verschuldigde prijs te voldoen binnen 14 dagen, welke termijn eveneens fatale termijnen zijn en waarbij koper/opdrachtgever zonder ingebrekestelling in verzuim zal zijn.

4.2    Korting of beroep op compensatie door de wederpartij wordt niet toegestaan,

tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

4.3    Wij zijn te allen tijde gerechtigd vooruitbetaling of een bankgarantie van

koper/opdrachtgever te verlangen.

4.4    Betaling dient te geschieden in Euro, tenzij schriftelijk overeengekomen is dat

zulks kan geschieden in buitenlandse valuta. Indien is overeengekomen dat betaling niet in Euro zal plaatsvinden, komt behoudens andersluidende uitdrukkelijke afspraak, het risico van waardevermindering van de valuta waarin verkocht is t.o.v. de Euro op het tijdstip van betaling aan ons, voor risico van koper/opdrachtgever die aldus verplicht kan worden het prijsverschil tengevolge van de gewijzigde valuta na te betalen.

4.5    Bij niet-betaling binnen de termijn in dit artikel, is een contractuele rente

verschuldigd, gelijk aan een rentepercentage

van 1% per maand, waarbij een gedeelte van de maand voor een volle maand wordt gerekend, ingaande de eerste dag van de in dit artikel genoemde betalingstermijnen.

4.6    Bij niet-betaling binnen de hierboven genoemde termijnen hebben wij het recht

het door de wederpartij verschuldigde

bedrag te verhogen met incassokosten, zodra wij genoodzaakt zijn de vordering aan derden ter incasso uit handen te geven. De buitengerechtelijke incassokosten worden ten dezen gelijk gesteld met het incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten, met een minimum van Euro 125,00, te vermeerderen met BTW.

4.7      Door de wederpartij gedane betalingen strekken steeds eerst ter voldoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens ter voldoening van vorderingen uit de overeenkomsten die het langst opeisbaar zijn.

4.8      Wij zijn gerechtigd in geval van wijzigingen in de persoonlijke of zakelijke situatie van koper/opdrachtgever (zoals o.a. fusie, bedrijfsbeëindiging, faillissement, surseance van betaling, beslaglegging, onder curatelenstelling, liquidatie, insolventie) naar keuze de lopende overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst ontbonden te verklaren en het verkochte onder ons te nemen, dan wel daartoe zekerheidsstelling te verlangen en in welke situatie onze vordering in ieder geval direct opeisbaar is.

 

SLOTBEPALINGEN VAN ALGEMENE EN BIJZONDERE VOORWAARDEN

Toepasselijk recht

Op al onze aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Geschillen

Alle geschillen, voortvloeiend uit of verband houdende met de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, zullen worden beslecht door de bevoegde burgerlijke rechter in de vestigingsplaats van verhuurder. Niettemin heeft verhuurder het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

 

Wijziging en vindplaats van de voorwaarden

Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel Veluwe en Twente te Enschede. Onder nummer 08111409

 

Zutphen, oktober 2022.